Splošni pogoji prijave na maturantski ples 2022

Splošni pogoji poslovanja urejajo medsebojna razmerja oziroma določajo pravice in obveznosti med pogodbenima strankama, to je podjetjem ADS-EFEKT d.o.o. (v nadaljevanju: organizator) in naročnikom izdelkov ali storitev (v nadaljevanju: naročnik). Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsake pogodbe ali ponudbe oziroma predračuna. S potrditvijo ponudbe podjetja se šteje, da je naročnik seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja podjetja, ter se z njimi v celoti strinja.

 1. Prijava na maturantski ples

 Na maturantski ples se lahko prijavijo maturanti zaključnih letnikov srednjih šol. Vodstvo šole v imenu maturantov, staršev in skrbnikov sporoči organizatorju enotno odločitev o izbranem paketu; MAXI ali OPTI (opis vsebine paketov je naveden v brošurah, ki so sestavni del teh splošnih pogojev) do dogovorjenega roka, ko se potrdi tudi termin in vsebina maturantskega plesa. V razredih se iz strani maturantov in koordinatorjev vodstva šole izberejo in določijo predstavniki razreda, ki so vez med organizatorjem in maturanti. Predstavnik razreda izpolni Excel seznam za prijavo gostov na maturantskem plesu in ga pošlje na email: maturant@ads-efekt.si (gorenjski plesi) ali info@eventisi.si (štajerski in pomurski plesi) . Obrazce prejmejo predstavniki iz strani organizatorja. Oddani podatki na prijavnicah (ime in priimek maturanta, število prijavljenih gostov ter naslov plačnika položnic) s seznama so osnova za izdajo računa. Pomembna opozorila:

 • Pri prijavah mora dijak upoštevati pri številu odraslih oseb, tudi sebe, razen če je dogovorjeno drugače glede na posamezno šolo
 • Dijak izpolni prijavnico s soglasjem o obdelavi podatkov.
 • V primeru, da maturant s povabljenimi ne sedi v svojem razredu, je potrebno upoštevati navodila, ki so navedena v tabeli za sedežni red (potrebno je biti pozoren, da te osebe ne bodo prijavljene pri obeh razredih).
 • Podjetje bo podatke, ki niso predmet izdanih računov, takoj po zaključku plesa izbrisalo in jih ne bo hranilo kot zbirko podatkov.
 • Ponudba določa ceno maturantskega plesa.
 • Prijava na osebo znaša 5 € in je všteta v ceno maturantske vstopnice.

*Pridružujemo si pravico do napak pri vnosu podatkov

 

 1. Plačilo

Otrokom in odraslim se zaračunava enotna cena udeležbe glede na ponudbo. Plačilo se lahko glede na dogovor izvede v treh intervalih v kolikor je to mogoče do plesa. Vstopnice za otroke in morebitne druge dodatne osebe (soplesalci) se bodo obračunali pri zadnjem obroku. Naročeno število vstopnic se na obroke razdeli glede ena količino vstopnic, zato je vrednost posameznik obrokov lahko različna.

Rok za plačilo računa je razviden na izdanem računu. Obroki se pošiljajo v elektronski obliki na podan e-mail naslov ob prijavi. V kolikor naročnik želi račun z UPN nalogom v fizični obliki, se dodatno zaračuna strošek pošiljanja v višini 2€.

 

 1. Spremembe števila prijav na maturantski ples

V kolikor želi naročnik kasneje sporočiti spremembo povabljenih gostov, lahko le-to uredi 30 dni pred plesom oz. najkasneje do izdaje zadnjega računa! Vsako spremembo glede števila prijavljenih je potrebno sporočiti v pisni obliki (prek e-maila ali po pošti). V kolikor že naročeno število gostov ne bo odjavljeno pisno in pravočasno, je naročnik dolžan plačati tudi tista naročila za goste, glede katerih je podal nepravilno odjavo, torej ne v pisni obliki in/ali ne pravočasno, tudi če bo na maturantskem plesu manjše število gostov. V kolikor zaradi odjav  skupno število prijavljenih odraslih oseb, maturantov in soplesalcev pade pod minimalno zahtevano število oseb za vrednost paketa, si pridržujemo pravico do izstavitve računa za razliko cene vstopnice pred izvedbo maturantskega plesa.

 1. Odpoved prijave, neplačilo obveznosti in zaračunavanje zamudnih obresti

Odjava zaradi Covid-19 je možna s pisnim zahtevkom.  Zahtevek za vračilo pošljete na mail: maturant@ads-efekt.si ali info@eventisi.si s pripisom razloga odjave in podatki za nakazilo vračila. Zahtevki bodo obdelani v roku 30 dni. Organizator zaradi že nastalih stroškov, pri vračilu zadrži sredstva v višini prijavnine na ples (5€), ki je opredeljena v 1. točki. V kolikor izvedba plesa zaradi višje sile (epidemiološke razmere) ne bo izvedljiv, organizator prav tako zadrži znesek v višini prijavnine na ples (5€ na vstopnico), prav tako pa je za vračilo potrebno poslati zahtevek na email, ki je podan zgoraj.

SPLOŠNA ODJAVA: Če želite odjaviti svojo udeležbo ali udeležbo vaših gostov, je obvezna pisna ODJAVA po e-mailu udeležbe na maturantskem plesu najmanj 30 dni pred dogodkom. V primeru nepravilne odjave, torej odjave, ki ni podana v pisni obliki in/ali ni podana pravočasno, je naročnik dolžan plačati celotni zaračunani znesek (vse naročene vstopnice), tudi če se dogodka ni udeležil. Če obveznost po računu ne bo v celoti plačana 14 dni pred dogodkom (razen če valuta po računu še ni zapadla), udeležba na maturantskem plesu ni možna. V primeru neplačanega računa je naročnik dolžan plačati tudi zakonite zamudne obresti. Tudi v primeru, da se naročnik dogodka ne bo udeležil in ni podal pravilne odjave, ali ni na pravilen način spremenil števila gostov, ima organizator pravico izstavljene račune izterjati od naročnika v celoti. Organizator ima pravico do izterjave do naročnika z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Pri odjavi oseb/vstopnic manj kot 14 dni pred plesom, se zadržijo stroški prijavnine v višini 5€ na odjavljeno osebo/vstopnico.

 

 1. Varstvo osebnih podatkov

Vsak dijak izpolni prijavnico s soglasjem o obdelavi podatkov. Organizator bo naročnikove podatke uporabljal izključno za potrebe pošiljanja informacij, ki jih bo zahteval naročnik. Organizator zagotavlja, da osebnih podatkov ne bo zlorabil, naročnikom ne bo pošiljal nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako drugače kršil njihove zasebnosti.

Naročnikovi osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, za katerega so bili pridobljeni.

Organizator naročnikovih podatkov ne bo uporabljal brez njegovega privoljenja, jih kakorkoli posredoval ali dal v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Naročnikovi osebni podatki ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi lahko kakorkoli škodovali naročniku.

Vsebina izjave o varstvu osebnih podatkov e v skladu z zakonskimi določili.

 1. Reševanje sporov

Če ni dogovorjeno drugače, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kranju.

 1. Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 1.9.2021. Splošni pogoji se razlagajo v skladu z nacionalnim in EU pravom in zakonodajo. Splošni pogoji poslovanja podjetja ADS-EFEKT d.o.o. so javno dostopni na spletni strani www.ads-efekt.si.