Splošni pogoji prijave na maturantski ples 2020

Splošni pogoji poslovanja urejajo medsebojna razmerja oziroma določajo pravice in obveznosti med pogodbenima strankama, to je podjetjem ADS-EFEKT d.o.o. (v nadaljevanju: organizator) in naročnikom izdelkov ali storitev (v nadaljevanju: naročnik). Splošni pogoji poslovanja so sestavni del vsake pogodbe ali ponudbe oziroma predračuna. S potrditvijo ponudbe podjetja se šteje, da je naročnik seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja podjetja, ter se z njimi v celoti strinja.

 1. Prijava na maturantski ples

 Na maturantski ples se lahko prijavijo maturantje in maturantke zaključnih letnikov srednjih šol.

Predstavniki razredov, kateri se predhodno izberejo s strani šol, se z mentorji in predstavniki staršev dogovorijo o izbranem paketu MINI, MAXI ali OPTI (opis vsebine paketov je naveden v brušurah, ki so sestavni del teh splošnih pogojev). Organizatorju svojo odločitev javijo do dogovorjenega roka. Predstavnik razreda izpolni seznam za prijavo gostov na maturantskem plesu in ga pošljete na email: maturant@ads-efekt.si ali info@eventisi.si . Tabele in obrazce prejme s strani organizatorja. Podatki (ime in priimek maturanta/tke, število prijavljenih gostov ter naslov plačnika položnic) s seznama so osnova za izdajo računa.

 • Pri prijavah mora dijak upoštevati tudi sebe!
 • Dijak izpolne prijavnico s soglasjem o obdelavi podatkov
 • V primeru, da maturant s povabljenimi ne sedi v svojem razredu, je potrebno upoštevati navodila, ki so navedena v tabeli za sedežni red (potrebno je biti pozoren, da te osebe ne bodo prijavljene pri obeh razredih!).
 • Podjetje bo podatke, ki niso predmet izdanih faktur takoj po zaključku plesa zbrisalo in jih ne bo hranilo kot zbirka podatkov.
 • Ponudba določa ceno maturantskega plesa

*Pridružujemo si pravico do napak pri vnosu podatkov

 

 1. Plačilo

Otrokom in odraslim se zaračunava enotna cena udeležbe glede na ponudbo. Plačilo se lahko glede na dogovor izvede v treh intervalih.

Rok za plačilo računa je razviden na izdanem računu.

 

 1. Spremembe števila prijav na maturantski ples

V kolikor želi naročnik kasneje sporočiti spremembo povabljenih gostov, lahko le-to uredi najkasneje do izdaje zadnjega računa! Vsako spremembo glede števila prijavljenih je potrebno sporočiti v pisni obliki (prek e-maila ali po pošti). V kolikor že naročeno število gostov ne bo odjavljeno pisno in pravočasno, je naročnik dolžan plačati tudi tista naročila za goste, glede katerih je podal nepravilno odjavo, torej ne v pisni obliki in/ali ne pravočasno, tudi če bo na maturantskem plesu manjše število gostov.

 1. Odpoved prijave, neplačilo obveznosti in zaračunavanje zamudnih obresti

Obvezna je pisna ODJAVA (e-mail, dopis po pošti) udeležbe na maturantskem plesu najmanj 14 dni pred dogodkom. V primeru nepravilne odjave, torej odjave, ki ni podana v pisni obliki in/ali ni podana pravočasno, je naročnik dolžan plačati zaračunani znesek (to je vse naročene vstopnice), tudi če se dogodka ni udeležil.

Če obveznost po računu ne bo v celoti plačana, udeležba na maturantskem plesu ni možna. V primeru neplačanega računa je naročnik dolžan plačati tudi zakonite zamudne obresti.

Tudi v primeru, da se naročnik dogodka ne bo udeležil in ni podal pravilne odjave, ali ni na pravilen način spremenil števila gostov, ima organizator pravico izstavljene račune izterjati od naročnika. Organizator ima pravico do izterjave do naročnika z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

 

 1. Varstvo osebnih podatkov

Vsak dijak izpolni prijavnico s soglasjem o obdelavi podatkov. Organizator bo naročnikove podatke uporabljal izključno za potrebe pošiljanja informacij, ki jih bo zahteval naročnik. Organizator zagotavlja, da osebnih podatkov ne bo zlorabil, naročnikom ne bo pošiljal nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako drugače kršil njihove zasebnosti.

Naročnikovi osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, za katerega so bili pridobljeni.

Organizator naročnikovih podatkov ne bo uporabljal brez njegovega privoljenja, jih kakorkoli posredoval ali dal v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Naročnikovi osebni podatki ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi lahko kakorkoli škodovali naročniku.

Vsebina izjave o varstvu osebnih podatkov e v skladu z zakonskimi določili.

 1. Reševanje sporov

Če ni dogovorjeno drugače, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kranju.

 1. Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji poslovanja veljajo od 1.1.2015. Splošni pogoji se razlagajo v skladu z nacionalnim in EU pravom in zakonodajo. Splošni pogoji poslovanja podjetja ADS-EFEKT d.o.o. so javno dostopni na spletni strani www.ads-efekt.si.